Στη σκιά της Neverwinter

Πρόλογος

28 Eleasias 1486 DR

Όπου οι χαρακτήρες ξεκινάνε από τη Neverwinter με προορισμό το Phandalin για να συναντήσουν τον Gurdren Rockseeker και το κάρο πέφτει σε ενέδρα των goblins.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.