Στη σκιά της Neverwinter

Επιστροφή στους Cragmaw

3 Eleint 1486 DR

Όπου οι ήρωες στήνουν ενέδρα έξω από τη σπηλιά των goblins και φέρνουν στο Sildar Hallwinter το κεφάλι του Yezik, ενώ η Faylin ανακαλύπτει πως είναι περιζήτητη.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.