Στη σκιά της Neverwinter

Wyvern Tor

13 Eleint 1486 DR

Όπου οι ήρωες ερευνούν τη βιβλιοθήκη του Κόκκινου Μάγου Hamun Kost, πολεμούν τα Orc. ένα από τα οποία έχει εκτεθεί στην Ασθένεια της Μαγείας και κάτι φαίνεται να στάζει από το ταβάνι.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.