Στη σκιά της Neverwinter

Wave Echo Cave

16-17 Eleint 1486 DR

Όπου οι ήρωες βρίσκουν τον αδερφό του Gundren νεκρό και ανακαλύπτουν στις στοές του ορυχείου ένα μαγικό κλίβανο με προέλευση τη αρχαία Netheril… και undead… πολλά undead…

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.