Στη σκιά της Neverwinter

Αgatha

11 -12 Eleint 1486 DR

Όπου η Agatha λέει στους ήρωες πως το spellbook του Bowgentle είναι κρυμμένο στην Illyubryen και η Zundaerazylym κρυμμένη στην Neverwinter. Η Lavinia έχει μία περίεργη συνάντηση το βράδυ και ομάδα συναντά στο Old Owl Well έναν Κόκκινο Μάγο, στέλνοντας τον να κάνει παρέα στους νεκρούς του.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.