Στη σκιά της Neverwinter

Λύκε λύκε...

13 - 14 Eleint 1486 DR

Όπου οι ήρωες εξοντώνουν τη μαύρη γλίτσα, αποκτούν διάφορα άχρηστα αντικείμενα, στο Conyberry τους επιτίθεται μια περίεργη ομάδα λυκανθρώπων – ενώ μια από αυτούς για κάποιο παράξενο λόγο τους βοηθάει.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.