Στη σκιά της Neverwinter

Κόκκινο Στίγμα

9 Eleint 1486 DR

Όπου οι ήρωες αιφνιδιάζουν τον Glasstaff, ψάχνουν την αλληλογραφία του, σκοτώνουν τα τσιράκια του και σώζουν τον Daran Edermath, την Mirna Dendrar και τα παιδιά τους.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.