Στη σκιά της Neverwinter

Λεπτή κόκκινη γραμμή

8 εως 9 Eleint 1486 DR

Όπου ο Pip ο γιος του ξενοδόχου είναι ένας ηδονοβλεψίας, η Qelline Alderleaf έχει τρομοκρατηθεί γιατί ο Carp Alderleaf θέλει να πολεμήσει τους Redbrands. και οι ήρωες εισβάλλουν στην Τressendar Manor σκοτώνοντας ένα τέρας που τους κοιτάει με ένα μάτι.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.